Zorgwerking

Fimpje over onze zorgwerking: https://youtu.be/fVajjgnKPm0

PLUSLEERKRACHTEN

plusleerkracht peuterklas: juf Babs
plusleerkracht eerste kleuterklas: juf Seliene ( juf Sarre)
plusleerkracht tweede kleuterklas: juf Seliene (juf Sarre)
plusleerkracht derde kleuterklas: meester Johan

plusleerkracht zesde leerjaar: juf Stéphanie
plusleerkracht vijfde leerjaar: juf Anouk
plusleerkracht vierde leerjaar : meester Matthias
plusleerkracht derde leerjaar : juf Katrien
plusleerkracht tweede leerjaar : juf Marie
zorgleerkracht 1-2-3 : juf Lieve
opvolging zorg kleuter: juf Patricia
opvolging zorg lager: juf Inge
zorgcoördinatie kleuter + lager: juf Inge

E-mail adres zorgcoördinatoren: obzorg@sintjv.be

ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

Zorg is een opdracht voor het hele team. Door teamoverleg, nascholingen en collegiale ondersteuning proberen we om onze zorgcultuur steeds verder te laten groeien.

Zorg wordt gegeven aan leerlingen die extra inoefening of herhaling nodig hebben of bij ziekte moeten worden bijgewerkt. Dit is in de eerste plaats de basiszorg die door de klasleerkracht voorzien wordt. Afhankelijk van de noden van de klasgroep, worden de extra zorguren flexibel ingezet.  Leerlingen die nood hebben aan verdiepingsleerstof worden door de klastitularis opgevangen met ondersteuning van materialen vanuit de zorg.

Binnen het team voeren enkele teamleden een aantal specifieke zorgtaken uit die het zorgbeleid op school stimuleren en richting geven:

Inge De Meyer:  zorgcoördinator kleuter- en lagere school: samen met de zorgleerkrachten bouwt zij een zorgbeleid uit. Haar opdracht als zorgcoördinator situeert zich op vijf niveaus:

  • het aanreiken van zorginitiatieven op school, zowel kleuter als lager;
  • het organiseren van gesprekken met ouders, CLB, externen en de school;
  • individuele gesprekken met leerlingen op vlak van sociale vaardigheden;
  • het ondersteunen van de klas- en zorgleerkrachten.
  • het helpen begeleiden van leerlingen met een aangepast gemeenschappelijk curriculum

PLANNING ZORGINITIATIEVEN

Leerlingenvolgsysteem: via niet-methode gebonden testen trachten we een beeld te maken van de groei van onze leerlingen: deze toetsen worden op volgende domeinen afgenomen:

  • VCLB LVS-toetsen voor wiskunde en spelling in alle klassen in februari: meestal tussen 01/02 en 15/02
  • AVI-toetsen voor lezen bij leerlingen die het eindniveau nog niet behaalden
  • de resultaten worden verwerkt en er worden overzichten gemaakt
  • de resultaten worden besproken met de leerkracht en in overleg wordt er gezocht naar middelen om te verdiepen of te remediëren (MDO)

MDO: dit zijn besprekingen tussen de zorgleerkracht, de zorgcoördinator en de klasleerkracht: Deze vinden minstens tweemaal per jaar plaats en worden georganiseerd door de zorgcoördinator. In overleg wordt besproken welke acties, oefenmateriaal en werkvormen er ingeschakeld kunnen worden.

Zorgteam: Indien uit het MDO blijkt dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft , wordt er een zorgteam georganiseerd. Dit is een gesprek tussen de  klasleerkracht, de zorgcoördinator, het  CLB en de ouders. Indien de leerling reeds externe hulp krijgt, worden ook zij (de logopediste, de kinesiste, de gon-leerkracht, revalidatiecentrum,…) uitgenodigd. Een handelingsplan wordt opgesteld  waarin de acties beschreven worden.

Klassenraad: dit is een bespreking tussen de klasleerkracht, het zorgteam en de directeur. De klassenraad wordt samengeroepen bij beslissingen op vlak van  al dan niet uitreiken van getuigschriften of overgang naar een volgend leerjaar.

Individuele oudercontacten: alle ouders worden in de eerste en tweede periode uitgenodigd voor een gesprek met de klasleerkracht. Uiteraard mag je bij een vraag of zorg steeds contact nemen met de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Je kan telefoneren, mailen of een afspraak maken.

Toeters en Kontrabas bij de 5 jarigen: met deze geijkte toetsen proberen we bij twijfel te achterhalen of de kleuters  klaar zijn voor het eerste leerjaar. Ze worden selectief afgenomen begin februari.  Indien nodig ook nog een paralleltoets begin juni. De klasleerkracht verbetert de toetsen en er volgt een bespreking. Indien nodig worden er zorgacties ondernomen. Uiteraard volgen er daarna oudercontacten.

Extra ondersteuning vanuit Divergent:  soms kunnen de school en de ouders een beroep doen op externe specialisten: een ondersteuner komt dan wekelijks één à twee uren de leerling begeleiden en de school ondersteunen. Meer uitleg hierover kan je altijd vragen aan het CLB, de zorgcoördinator of de directie.

Het zorgbeleid wordt gevoerd vanuit een visie op zorg. Door te werken vanuit een duidelijke visie weten de teamleden wat er van hen verwacht wordt. Dit wordt specifiek uitgewerkt voor het schooljaar 2020-2021.