Zorgwerking

ZORGLEERKRACHTEN

Co-teacher eerste kleuterklas: Gerda Staelens
Co-teacher tweede kleuterklas: Gwen Van Der Elst
Co-teacher derde kleuterklas: Patricia Vanderverren
Co-teacher vierde leerjaar: Geert De Grieve
Extra ondersteuning op vlak van motoriek in de  kleuterschool: Bieke Destoop
zorgleerkracht eerste graad + derde leerjaar: Lieve Schelfout
zorgleerkracht derde graad: Wendy Eeckhout
Opvolging zorgdossiers kleuter: Patrica Vanderverren
zorgcoördinatie kleuter + lager: Inge De Meyer

E-mail adres zorgcoördinatoren: obzorg@sintjv.be

ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

Zorg is een opdracht voor het hele team. Door teamoverleg, nascholingen en collegiale ondersteuning proberen we om onze zorgcultuur steeds verder te laten groeien.

Zorg wordt gegeven aan leerlingen die extra inoefening of herhaling nodig hebben of bij ziekte moeten worden bijgewerkt. Dit is in de eerste plaats de basiszorg die door de klasleerkracht voorzien wordt. Afhankelijk van de noden van de klasgroep, worden de extra zorguren flexibel ingezet.  Leerlingen die nood hebben aan verdiepingsleerstof worden door de klastitularis opgevangen met ondersteuning van materialen vanuit de zorg.

Binnen het team voeren enkele teamleden een aantal specifieke zorgtaken uit die het zorgbeleid op school stimuleren en richting geven:

Inge De Meyer:  zorgcoördinator kleuter- en lagere school: samen met de zorgleerkrachten bouwt zij een zorgbeleid uit. Haar opdracht als zorgcoördinator situeert zich op vijf niveaus:

  • het aanreiken van zorginitiatieven op school, zowel kleuter als lager;
  • het organiseren van gesprekken met ouders, CLB, externen en de school;
  • individuele gesprekken met leerlingen op vlak van sociale vaardigheden;
  • het ondersteunen van de klas- en zorgleerkrachten.
  • het helpen begeleiden van de individuele zorgtrajecten

Gerda Staelens: co-teacher in de eerste kleuterklas: zij werkt samen met de leerkracht in de klas om de kleuters te begeleiden bij de klasactiviteiten. Samen met de klasleerkracht bieden zij zorg aan alle kleuters.

Gwen Van Der Elst: co-teacher in de tweede kleuterklas: zij werkt samen met de leerkracht in de klas om de kleuters te begeleiden bij de klasactiviteiten. Samen met de klasleerkracht bieden zij zorg aan alle kleuters.

Juf Gwen is ook de boekenjuf  van de kleuterschool: zij brengt boeken binnen in de klas en voorziet hierbij heel wat talige activiteiten.

Patricia Vanderverren: co-teacher in de derde kleuterklas: zij werkt samen met de leerkracht in de klas om de kleuters te begeleiden bij de klasactiviteiten. Samen met de klasleerkracht bieden zij zorg aan alle kleuters.

Bieke Destoop: motorische ondersteuning in de kleuterschool: zij oefent extra de motorische vaardigheden van kleuters.

Lieve Schelfout: zorgleerkracht eerste graad en derde leerjaar: zij ondersteunt de leerkracht in de klas en biedt individuele hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Geert De Grieve: ICT-coördinator en co-teacher in het vierde leerjaar:  hij werkt samen met de leerkracht in de klas om de leerlingen te begeleiden. Samen met de leerkracht biedt hij zorg aan alle leerlingen.

Wendy Eeckhout: zorgleerkracht derde graad: zij ondersteunt de leerkracht in de klas en biedt individuele hulp aan leerlingen die dit nodig hebben.

Toch blijven de klasleerkrachten de eerste verantwoordelijke: bij hen start immers het zorgbeleid: Hij/zij observeert, analyseert, onderneemt, signaleert, vraagt ondersteuning,…

PLANNING ZORGINITIATIEVEN

Leerlingenvolgsysteem: via niet-methode gebonden testen trachten we een beeld te maken van de groei van onze leerlingen: deze toetsen worden op volgende domeinen afgenomen:

  • toetsen voor wiskunde en spelling in alle klassen in februari: meestal tussen 01/02 en 15/02
  • AVI-toetsen voor lezen bij leerlingen die het eindniveau nog niet behaalden
  • de resultaten worden verwerkt en er worden overzichten gemaakt
  • de resultaten worden besproken met de leerkracht en in overleg wordt er gezocht naar middelen om te verdiepen of te remediëren (MDO)

MDO: dit zijn besprekingen tussen de zorgleerkracht, de zorgcoördinator en de klasleerkracht: Deze vinden minstens tweemaal per jaar plaats en worden georganiseerd door de zorgcoördinator. In overleg wordt besproken welke acties, oefenmateriaal en werkvormen er ingeschakeld kunnen worden.

Zorgteam: Indien uit het MDO blijkt dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft , wordt er een zorgteam georganiseerd. Dit is een gesprek tussen de  klasleerkracht, de zorgcoördinator, het  CLB en de ouders. Indien de leerling reeds externe hulp krijgt, worden ook zij (de logopediste, de kinesiste, de gon-leerkracht, revalidatiecentrum,…) uitgenodigd. Een handelingsplan wordt opgesteld  waarin de acties beschreven worden.

Klassenraad: dit is een bespreking tussen de klasleerkracht, het zorgteam en de directeur. De klassenraad wordt samengeroepen bij beslissingen op vlak van  al dan niet uitreiken van getuigschriften of overgang naar een volgend leerjaar.

Individuele oudercontacten: alle ouders worden in de eerste en tweede periode uitgenodigd voor een gesprek met de klasleerkracht. Uiteraard mag je bij een vraag of zorg steeds contact nemen met de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Je kan telefoneren, mailen of een afspraak maken.

Toeters en Kontrabas bij de 5 jarigen: met deze geijkte toetsen proberen we bij twijfel te achterhalen of de kleuters  klaar zijn voor het eerste leerjaar. Ze worden selectief afgenomen begin februari.  Indien nodig ook nog een paralleltoets begin juni. De klasleerkracht verbetert de toetsen en er volgt een bespreking. Indien nodig worden er zorgacties ondernomen. Uiteraard volgen er daarna oudercontacten.

Extra ondersteuning vanuit Divergent:  soms kunnen de school en de ouders een beroep doen op externe specialisten: een ondersteuner komt dan wekelijks één à twee uren de leerling begeleiden en de school ondersteunen. Meer uitleg hierover kan je altijd vragen aan het CLB, de zorgcoördinator of de directie.

Het zorgbeleid wordt gevoerd vanuit een visie op zorg. Door te werken vanuit een duidelijke visie weten de teamleden wat er van hen verwacht wordt. Dit wordt specifiek uitgewerkt voor het schooljaar 2017-2018.