Opvoedingsproject

2. Het opvoedingsproject

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekken. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zo veel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledig tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van katholiek onderwijs Vlaanderen.

Het opzet en de opvatting van ons opvoedingsproject staan omstandig en gestructureerd uitgeschreven in een document dat aan al onze directies, leerkrachten en opvoeders als leidraad wordt meegegeven. Indien u het wenst kan u het raadplegen. Ons opvoedingsproject wil immers ook aan de buitenwereld, in het bijzonder aan u die uw kinderen aan een van onze scholen heeft toevertrouwd, een duidelijk beeld geven van “voor wélke school u heeft gekozen”, op welke manier er wordt gewerkt en waarom. Een exemplaar ervan ligt dan ook op elke school ter inzage.

Het is vanzelfsprekend dat allen die tot onze scholengemeenschap behoren het respecteren. Hier volgt een hertaling. U wordt verondersteld die samen met het schoolreglement te ondertekenen.

2.1 Onze droom

Mens zijn is een boeiend en geheimvol avontuur

van ik en de ander
van geliefd zijn en liefhebben
van gave, opgave en overgave

van zoeken en geloven
van basisvertrouwen en engagement
van gezin, school en maatschappij

 van gisteren en morgen
van traditie en moderniteit
van arbeid, rust en ritueel

van lichaam en ziel
van gevoel en verstand,
van berekening, inleving en geweten

van uniek zijn en onaf zijn
van behoefte en belofte
van verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

van leiden en dienen
van luisteren en spreken
van zakelijkheid, rechtvaardigheid en goedheid

van bevechten en omhelzen
van zorgen en genieten
van hemel en aarde
van verrijzenis

Voor dit avontuur
heeft die Jezus zich helemaal gegeven.

 Vanuit Zijn roeping
stond Hij onder de mensen,
kritisch en creatief,
fascinerend en confronterend,
paradoxaal en radicaal
ten einde toe.

 Hij maakt het verschil
voor onze opdracht op onze scholen.
Hij nodigt en daagt ons voortdurend uit
tot bezinning over onze eigenheid,
tot dialoog met de wereld,
tot daadkracht in naastenliefde.

 Hij zendt en zegent ons.
Hij maakt ons tot zijn volgelingen,
doordesemd van Zijn spiritualiteit.

 Hij is ons niet enkel een voorbeeld,
Hij geeft ons ook de kracht
om Zijn weg te gaan,
om menswording waar te maken,
om elk kind te leren
een eigen levensopdracht
te ontdekken, te beamen en te willen volbrengen,
om het ook waarden door te geven en voor te leven:

dankbaarheid,
respect,
solidariteit,
vergevingsgezindheid,
vredeswil,
weerbaarheid,
waarachtigheid.

 Voor dit avontuur
willen wij de kinderen die ons zijn toevertrouwd
begeesteren en uitrusten
elke dag opnieuw.

2.2 Onze werkwijze

Wij zorgen voor en werken aan een degelijk, samenhangend inhoudelijk onderwijsaanbod, een doeltreffende, leerlinggerichte didactiek en een brede, draagbare zorg.

2.2.1 Inhoudelijk aanbod en didactische aanpak                             

 • Wij brengen de kinderen via de leergebieden in contact met alle componenten van de cultuur:
   • de wereld van taal en communicatie
   • de wereld van cijfers en feiten
   • de wereld van verleden en heden
   • de wereld van het samenleven
   • de wereld van het technische
   • de wereld van het muzische
   • de wereld van het goede
   • de wereld van de zingevingDaarbij worden de leerplannen competent en nauwgezet uitgewerkt en onderwezen.
 • De leerkrachten hebben er oog voor dat er ook buiten de klasmuren heel wat te beleven valt en schakelen dus geregeld extramurale activiteiten in.
 • Onder het motto “een gezonde geest in een gezond lichaam” mogen onze kinderen zich uitleven in sport en spel. Naast recreaties, gym- en zwemlessen, nemen wij nog vele andere gelegenheden te baat om in te spelen op hun nood aan beweging.
 • Wij betrachten dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Met ons aanbod willen wij hen helpen om zich het geleerde zó eigen te maken dat ze het spontaan in nieuwe situaties kunnen gebruiken. Wij zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. Het komt erop neer dat ze niet leven om te leren maar leren om te leven.
 • Wij staan in voor een leervriendelijke en leerkrachtige omgeving met de nodige materiële voorzieningen en moderne werkmiddelen.
 • Wij bieden levensnabij en maatschappijbetrokken onderwijs. Wij vertrekken vanuit de voor kinderen begrijpelijke leefwereld en we knopen aan bij hun interesse. Daartoe houden de leerkrachten voeling met de samenleving dichtbij en ver van de school. Bezig zijn met actuele thema’s en daarbij aansluitende projecten bieden bovendien meer kansen tot zelfstandig leren en groepswerk. De leerkrachten geven hun leerlingen gaandeweg meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het leerproces: zij helpen hen om te kiezen, te plannen en om zelf over hun aanpak en prestaties na te denken.
 • Wij trachten via het rapport een beeld te geven van de vorderingen van elke leerling. Daarbij gaan wij ervan uit dat de leerinhouden geen doel op zichzelf zijn, maar ook nodig om vaardigheden, attitudes en waardebelevingen bij te brengen. Bij het evalueren houden wij dus niet enkel rekening met het “weten”: ook het “kunnen” en het “willen”, inzet en doorzettingsvermogen worden beoordeeld. Wij hopen dat de ouders deze rapportering juist interpreteren en dat ze, naar gelang van de resultaten en de duidingen, hun kind aanmoedigen waar het mag en terechtwijzen waar het moet.

2.2.2 Preventieve basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

 • Preventieve basiszorg is de blijvende bekommernis van het team om enerzijds alle kinderen optimale groeikansen te geven, anderzijds om een harmonische ontplooiing van hun totale persoonlijkheid, hoofd, hart en handen, te bereiken.
 • Verhoogde zorg wordt zorgverbreding voor kinderen van wie de ontwikkeling sneller of trager verloopt dan normaal mag worden verwacht. Hier stoten wij op de bijzondere, soms heel uiteenlopende zorgvragen, afgestemd op het individuele kind. Daarbij moet wel op een ernstige, eerlijke en begrijpende manier rekening worden gehouden met de draagkracht van de school.
 • Uitbreiding van zorg veronderstelt overleg en samenwerking. De zorg voor de maximale ontplooiing van kinderen is een opgave voor allen die bij het kind betrokken zijn. Naast het schoolteam nemen de ouders uiteraard als eerste verantwoordelijken de belangrijkste plaats in. Voor die zorgzame begeleiding is de school ook aangewezen op ondersteunende participanten als de CLB-medewerkers en andere externe hulpverleners… In eerlijke communicatie groeit deze samenwerking uit tot “zorg in verbondenheid”.

2.3 ONZE ORGANISATIE EN PARTICIPATIE

“school moet je mee-maken”

Een school is een levende gemeenschap en dus onderhevig aan de invloeden en het ritme van veranderingen en evoluties in de maatschappij. Onze scholengemeenschap wil “up-to-date” blijven. Daarom is het noodzakelijk dat ze voeling heeft met die maatschappelijke bewegingen en vooral gepast inspeelt op onderwijskundige vernieuwingen.
Wij beschouwen participatie van al onze partners in opvoeding en onderwijs niet als een gunst maar als een recht. Goed opgebouwde inspraakstructuren kunnen van een school een transparante, democratische instelling maken met een participatief schoolbeleid en een open informatiestroom.
Wij streven in het bijzonder naar een goede verstandhouding met de ouders door het organiseren van geregelde contactmomenten, thema-avonden en feesten, en door een permanente beschik- en bereikbaarheid. Daarbij streven wij naar een doeltreffende betrokkenheid van hun kant bij het schoolgebeuren, bv. door hen ook voor pedagogische taken in te schakelen als leesmoeders of creavaders…
Als het kan, betrachten wij ook een samenwerking met de plaatselijke parochiegemeenschap en met lokale socio-culturele verenigingen om ons meer te integreren en/of te profileren in de onmiddellijke omgeving.
Binnen de hele scholengemeenschap beschouwen wij elkaar als collega’s, werken wij constructief samen en sympathiseren wij met elkaar. Vertrekkend vanuit hetzelfde opvoedingsproject behoudt elke school toch haar eigen schoolcultuur, legt zij eigen accenten en kiest zij voor een eigen, aangepaste methodiek. Per school streven wij naar een ‘openschoolklimaat’, waarin wij elkaars capaciteiten trachten aan te vullen: ook een belangrijke taak voor directie en schoolbestuur. Zo groeien wij naar scholen en naar een scholengemeenschap waarin alle participanten gehoord en beluisterd worden, zich voor elkaar dienstbaar maken, zich geborgen en gedragen weten … zich thuis voelen.