Opvoedingsproject

deel 2 – 2023 opvoedingsproject

Het pedagogische project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school ontvangen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school kan verstrekken. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop de scholen vandaag in verscheidenheid breed gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van deze engagementsverklaring van het katholiek onderwijs kan je nalezen op

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Sta-20190118-5

Als katholieke dialoogscholen binnen onze scholengemeenschap Sint – Jan en Visitatie werken we samen met leerlingen, ouders, opvoeders, verzorgers, personeelsleden, schoolleiders, vrijwilligers, ondersteuners, studenten, besturen, lokale gemeenschap, externen en Kerk aan onze droom in een wereld van veelheid en verscheidenheid.

ONZE DROOM

Mens zijn is een boeiend en geheimvol avontuur

van ik en de ander
van geliefd zijn en liefhebben
van gave, opgave en overgave

van zoeken en geloven
van basisvertrouwen en engagement
van gezin, school en maatschappij

van gisteren en morgen
van traditie en moderniteit
van arbeid, rust en ritueel

van lichaam en ziel
van gevoel en verstand,
van berekening, inleving en geweten

van uniek zijn en onaf zijn
van behoefte en belofte
van verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

van leiden en dienen
van luisteren en spreken
van zakelijkheid, rechtvaardigheid en goedheid

van bevechten en omhelzen
van zorgen en genieten
van hemel en aarde
van verrijzenis

Voor dit avontuur heeft die Jezus zich helemaal gegeven.

Vanuit Zijn roeping
stond Hij onder de mensen,
kritisch en creatief,
fascinerend en confronterend,
paradoxaal en radicaal
ten einde toe.

Hij maakt het verschil
voor onze opdracht op onze scholen.
Hij nodigt en daagt ons voortdurend uit
tot bezinning over onze eigenheid,
tot dialoog met de wereld,
tot daadkracht in naastenliefde.

Hij zendt en zegent ons.
Hij maakt ons tot zijn volgelingen,
doordesemd van Zijn spiritualiteit.

Hij is ons niet enkel een voorbeeld,
Hij geeft ons ook de kracht
om Zijn weg te gaan,
om menswording waar te maken,
om elk kind te leren
een eigen levensopdracht
te ontdekken, te beamen en te willen volbrengen,
om het ook waarden door te geven en voor te leven:

dankbaarheid,
respect,
solidariteit,
vergevingsgezindheid,
vredeswil,
weerbaarheid,
waarachtigheid.

Voor dit avontuur
willen wij de kinderen die ons zijn toevertrouwd
begeesteren en uitrusten
elke dag opnieuw.

Om deze droom waar te maken werken we aan

een schooleigen, christelijke identiteit,
een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod,
een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffend didactische aanpak,
de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg,
de school als gemeenschap en organisatie.

Een schooleigen christelijke identiteit

In dialoog met elkaar, vanuit de christelijke traditie van onze katholieke school en de rijkdom van de eigen levensbeschouwelijke achtergrond, gaan we op ontdekking van, nadenken over en verdiepen van onze identiteit.

Een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

We geloven rotsvast in de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. We streven ernaar dat al onze leerlingen zich ontwikkelen tot rijke personen, tot mensen die ook levensbeschouwelijk bedachtzaam zijn. Om hieraan te beantwoorden werken we binnen het leerplan van het katholiek onderwijs ‘Zin In Leren, zin in Leven aan een harmonische totaalontwikkeling waarin cultuurgebonden en persoonsgebonden ontwikkelvelden onlosmakelijk met elkaar verbonden worden.

Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

We creëren een krachtige leeromgeving, getypeerd in de volgende kenmerken:

  • Een positief en veilig leerklimaat
  • Werkelijkheidsnabij onderwijs
  • Een gezonde leerambitie
  • Rijke ondersteuning en interactie
  • Benutten van leer-kracht
  • Een begeleidende leerkrachtenstijl
  • Een effectiviteit van het leren

De ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg

De verscheidenheid binnen de leerlingengroep is een uitdaging voor de school. In de zorg om leerlingen alle kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en zich harmonisch te ontplooien, bevragen leraren hun aanpak voortdurend om dan hun (zorg-)werking eventueel bij te sturen.

De school als gemeenschap en organisatie

Een katholieke basisschool die als pedagogische gemeenschap wil samenwerken aan kwaliteitsvol onderwijs stelt gezamenlijke doelgerichtheid voorop, werkt in dialoog met alle betrokkenen binnen een sterk beleidsvoerend vermogen.

Onze inspiratie voor deze werkwijze vonden op

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26706