Schoolreglement

deel 3 – 2023 schoolreglement

3.1 engagementsverklaring tussen school en ouders
3.2 inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
3.3 ouderlijk gezag
3.4 organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
3.5 afwezigheden
3.6 onderwijs aan huis
3.7 een- of meerdaagse schooluitstappen
3.8 getuigschrift basisonderwijs
3.9 herstel- en sanctioneringsbeleid
3.10 bijdrageregeling
3.11 geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
3.12 vrijwilligers
3.13 welzijnsbeleid
3.14 afspraken en leefregels
3.15 leerlingevaluatie
3.16 leerlingbegeleiding
3.17 revalidatie/logopedie tijdens de lestijden
3.18 privacy
3.19 participatie
3.20 klachtenregeling
3.21 infobrochure onderwijsregelgeving