Afspraken

4. Afspraken

4.1 samenwerking school, ouders en leerlingen

 • oudercontacten
 • informatie
 • oudercomité
 • leerlingenraad

4.2 school- en klasorganisatie

 • bericht voor de kleuters
 • kleuterwerkjes
 • afspraken huiswerk school, agenda’s en rapporten
 • rapporten
 • schoolagenda
 • uitzonderlijke toelatingen

4.3 dienstverlening

 • leesstudie
 • studie
 • schoolkoor

4.4 praktische informatie

 • leeruitstappen
 • schoolreizen
 • openluchtklas
 • beltijden
 • middagmalen
 • schoolmelk
 • snoepen
 • verkeerssituatie
 • jeudtijdschriften
 • kledij, kapsels, schooltassen
 • zwemmen
 • privacy
 • eerste communie
 • rekeningen
 • toelatingen
 • bijdrageregeling

4.1 Samenwerking school, ouders en leerlingen

4.1.1 Oudercontacten

Een gesprek kan verhelderend werken. Daarom staan directie en leerkrachten altijd open voor een gesprek. Hiertoe kan er steeds een afspraak worden gemaakt met klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur, vertrouwenspersoon, gymleerkracht, … Minstens tweemaal per schooljaar worden ouders door de leerkracht uitgenodigd. Hierbij wordt de aanwezigheid van de ouders ten zeerste op prijs gesteld. In de loop van de maand september zullen alle ouders per klasgroep (kleuters) en per leerjaar uitgenodigd worden voor een klas-infovergadering. Tijdens deze avond zullen de leerkrachten u hun klaswerking verduidelijken. De individuele oudercontacten worden eind november/begin december gepland en daarna in februari/maart. Voor onze peuters wordt er per instapmoment een oudercontact voorzien. De uitnodigingen voor al deze contacten zullen tijdig bezorgd worden.

Op de laatste schooldag van juni zijn de ouders van harte welkom voor een laatste kort afscheidscontact.

Ook buiten de georganiseerde contacten kan u de leerkracht van uw kind spreken; het volstaat een gesprek aan te vragen via de schoolagenda van uw kind of via een afzonderlijk schrijven. Ouders spreken de leerkrachten die op toezicht staan niet aan voor een lang gesprek. Dit omwille van de privacy en de verantwoordelijkheid van de leerkracht op toezicht.

De maandag van ieder instapmoment worden de ouders en de peuter om 8.15 uur in de klas verwacht. (instapmomenten zijn: eerste schooldag, maandag na het Allerheiligenverlof, maandag na de kerstvakantie, maandag van of na 1 februari, maandag na de paasvakantie en maandag na O-L-H-Hemelvaart).

4.1.2 Informatie

Alle info die van belang is voor de goede werking van de school, is terug te vinden op de website www.vbsoudebareel.be. Ook de ervaringen, foto’s enz…..van de leerlingen tijdens de activiteiten worden zo snel mogelijk weergegeven.  Een dagelijks kort verslag van bos- en sneeuwschool zorgen ervoor dat de ouders kunnen meeleven! Via mail of mededeling per briefje wordt u op de hoogte gebracht van tussentijdse informatiepunten.

4.1.3 Oudercomité

Het oudercomité spant zich sedert vele jaren in om de band tussen school en gezin levendig te houden. Het tracht de volgende doelstellingen te realiseren:

 • verstrekken van velerlei informatie aan de leden
 • verstrekken van materiaal voor de klassen in functie van een vlot en kansbiedend onderwijs
 • verstrekken van didactische ondersteuning (hulp bij uitstappen, bezoeken, demonstraties, sportdagen, schoolreizen,…)
 • meespreken en meedenken over de pedagogische opties van de school en de wijze waarop ze kunnen gerealiseerd worden

Verdere info kan u vinden op de website www.oudercomite-oudebareel.be.

Mocht u eraan denken aan een of ander initiatief van het oudercomité uw medewerking te verlenen, laat dan niet na contact op te nemen met dit comité of met de school.

4.1.4 Leerlingenraad

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen twee keer per jaar hun ideeën meedelen aan de leerlingenraad. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie,  op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad. De samenstelling van de leerlingenraad is terug te vinden op de website: www.vbsoudebareel.be onder de rubriek leerlingenraad.

4.2. School- en klasorganisatie

De kleuterschool

4.2.1 Bericht voor de kleuters

Belangrijke berichten voor de ouders van kleuters bezorgen we meestal via het heen-en-weer schriftje die de kleuters iedere dag bij zich zullen dragen. Mogen we de medewerking vragen van alle ouders om dit schriftje alle dagen terug mee te geven (soms wordt ook om een antwoord ge­vraagd).

4.2.2 Kleuterwerkjes

Om u nog beter bij de schoolactiviteiten te betrekken en om de vorderingen en evolutie van uw kleuter nog beter te volgen worden de werkjes van uw kind regelmatig meegegeven.

Graag vragen we aandacht voor de volgende punten:

 • toon belangstelling voor het werk van uw kind. Dit zal voor hem of haar een grote stimulans zijn om er over te vertellen.
 • moedig uw kind steeds aan, wat ook zijn prestatie mag geweest zijn. Hij/zij heeft er met hart en ziel aan gewerkt;
 • misschien kunt u kleuterwerkjes voor later bewaren;

De lagere school

4.2.3 Afspraken in verband met huiswerk school, agenda’s en rapporten

Huiswerk en lessen worden stipt afgewerkt. Uitzonderingen worden steeds besproken met de leerkracht. Huiswerk wordt door de ouders regelmatig ondertekend. Toetsen en taken worden naar huis meegegeven ter kennisgeving. Oneerlijkheid tijdens een proef kan worden bestraft met een verlies van punten. De schoolagenda wordt door de ouders minstens 1 maal per week gehandtekend. Kan een taak niet afgewerkt worden dan vragen we uitdrukkelijk dit te motiveren via de schoolagenda.

1ste leerjaar
Dagelijks lezen, af en toe een rekenhuiswerk, soms rekenen op digitaal platform Bingel, vanaf de maand mei voorbereiden dictee. Af en toe opzoeken en uitknippen van prenten.

2de leerjaar
Huistaak op maandag, dinsdag en donderdag, af en toe ook op woensdag en vrijdag. Soms ook eens een klein lesje leren.

3de leerjaar en 4de leerjaar
Huistaak op maandag, dinsdag en donderdag een geschreven taak (max. 30 minuten en/of een les leren). Ook op andere dagen kan een lesje meegegeven worden.

5de leerjaar
Leren plannen. Het werk voor een volledige week krijgen de leerlingen op maandag. Zij worden begeleid in het organiseren van taken en lessen.

6de leerjaar
Leren plannen. Het werk voor een volledige week krijgen de leerlingen op maandag. Zij moeten dit zelfstandig organiseren.

4.2.4 Rapport

Vijf keer per jaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis. Dit rapport wordt door de direc­teur of de leerkracht met het nodige commentaar aan de leerlingen uitgedeeld. Ook het vak bewegingsopvoeding wordt geëvalueerd. Eind juni worden de sportieve prestaties geëvalueerd in een boekje dat 6 jaar lang met elk kind mee gaat.

4.2.5 Schoolagenda

Dit is het instrument voor contact tussen school en gezin. In de agenda worden de taken en lessen genoteerd. Mededelingen van de leerkracht naar de ouders en omgekeerd kunnen eveneens in de agenda genoteerd worden. Om die redenen vragen we de ouders de schoolagenda (minimum wekelijks) te controleren en te tekenen.

4.2.6 Uitzonderlijke toelatingen

Het kan gebeuren dat leerlingen uitzonderlijk de school vroeger moeten verlaten. Dit kan alleen mits voorafgaande schriftelijke aanvraag aan en toelating van de directeur. De leerling moet steeds op school worden afgehaald. We vragen een duidelijke vermelding in het agenda op de dag van afhalen.

4.3. Dienstverlening

4.3.1 Leesstudie

Door de leerkrachten van het eerste leerjaar wordt er op maandag, dinsdag en donderdag een leesstudie ingericht, enkel voor de leerlingen van het eerste leerjaar.

4.3.2 Studie

VOORSCHOOLS TOEZICHT

Vanaf 1 september kunnen de leerlingen die om een of andere reden vroeger dan 8.10 uur (tijdstip waarop de poorten open­gaan) op school moeten zijn, gebruik maken van het voor­schools toezicht. Dit toezicht vangt aan om 7.30 uur. Hiervoor wordt een ver­goeding per dag ge­vraagd, omdat deze dienst niet wordt gesubsidieerd. Dit wordt verrekend via de maandre­keningen. Dit voorschools toezicht gaat door op de Antwerpsesteenweg. Leerlingen die te vroeg aan de schoolpoort staan moeten ge­bruik maken van dit toezicht. Stuur uw kinderen niet onnodig te vroeg naar school.

NASCHOOLSE DIENSTEN

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de studie nog een wachtdienst van 17.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag is er enkel “speelstudie” voorzien: op woensdag ten laatste tot 13.00 uur, de vrijdag tot 18.00 uur. Wie in de studie blijft mag een koek, fruit of boterham meebrengen. Wie wil krijgt water op school. Voor deze dienst wordt op het einde van de maand een vergoe­ding aangerekend per beurt. Wie gebruik maakt van de wachtdienst na 17.15 uur wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. De betaalde bewakingen vangen aan 15 minuten na het einde van de lessen. Wil stipt het einduur respecteren. Men hoeft niet elke dag in de studie te blijven. Indien dit noodzakelijk is kan het ook sporadisch gebeuren. Maak echter ‘s morgens reeds duidelijke afspraken met uw kind(eren). Na schooltijd zullen alle leerlingen van het 3de, 4de , 5de  en 6de leerjaar zich in de Beelbroekstraat bevinden tot 17.00 uur. Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur op de Antwerpsesteenweg. De studie kan vervangen worden door een speelstudie omwille van een vergadering voor de leerkrachten.

4.3.3 Schoolkoor

Met trots kunnen we melden dat onze school een schoolkoor heeft. De repetities gaan door over de middag. Het wordt bevolkt door kinderen vanaf het 3de leerjaar. Verdere informatie te bekomen bij juf Vicky of juf Leen. In het begin van het schooljaar krijgen de geïnteresseerde leerlingen hierover een brief mee.

4.4. Praktische informatie

4.4.1 Leeruitstappen

Leren doe je niet alleen binnen de vier muren van de school. Naar buiten trekken en waarnemen is bijzonder belangrijk. Daarom organiseren we leeruitstappen. Deze leeruitstappen behoren tot het lessenpakket. Zo’n uitstap wordt in de klas grondig voorbereid en nadien uitgebreid verwerkt.

4.4.2 Schoolreizen

Op het einde van het schooljaar worden er schoolreizen georganiseerd, zowel voor de kleuters (peuters niet) als voor de leerlingen van de lagere school (met uitzondering van het 3de en 6de leerjaar die reeds op meerdaagse uitstap gingen). De schoolreis is een combinatie van leren en ontspannen. We houden de kostprijs zo laag mogelijk (zie bijdrageregeling).

4.4.3 Openluchtklas

Het 3de leerjaar gaat op openluchtklas naar het ‘Verloren Bos’ te Lokeren van maandag tot vrijdag (april – mei). Het 6de leerjaar  gaat op sneeuwklas naar Oostenrijk voor 9 dagen (februari – maart). Om de kosten te spreiden werken we met een spaarsysteem.  Inlichtingen hieromtrent worden tijdig meegegeven.

4.4.4 Beltijden

(Wees altijd STIPT OP TIJD!)
maandag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
dinsdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
woensdag: van 8.25 uur tot 12.05 uur
donderdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
vrijdag: van 8.25 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur

Ook kleuters worden om 8.25 uur op school verwacht. De bruine poort, het grijze hek en het fietshek gaan ’s ochtends en ’s avonds open. ’s Middags staat enkel het grijze ijzeren hek in de Schuurstraat open.

4.4.5 Middagmalen

Op de volle schooldagen kunnen de kinderen tijdens de middagpauze blijven. Er is keuze tussen: warme maaltijd, soep en water . De betaling van deze diensten gebeurt met maandrekeningen. Mogen wij aandringen op een stipte betaling van alle rekeningen binnen de 14 dagen na ontvangst van de maandrekening: ook wij moeten de leveranciers op tijd kunnen vergoeden. U kan uiteraard ook kiezen voor domiciliering. De leerlingen die boterhammen meebrengen naar school moeten dit doen in een GENAAMTEKENDE brooddoos. Zij brengen zelf GEEN drank mee. De leerlingen moeten niet per week of per maand inschrijven voor het middagmaal. Elke dag wordt aan de klasleerkracht meegedeeld van welke dienst men gebruik wenst te maken (ouders van kleuters melden dit via een briefje).Er wordt een bewakingsvergoeding verrekend. Leerlingen die geen gebruik maken van de middagdiensten verlaten de school om 11.40 uur langs het grijze hekken. Vanaf 12.55 uur zijn ze opnieuw welkom via het grijze hekken in de Schuurstraat en in de Beelbroekstraat.

4.4.6 Schoolmelk

Iedere schooldag kunnen de leerlingen melk drinken. In het begin van het schooljaar kan men via een berichtje inschrijven voor het hele schooljaar.  Wil men deze dienst stoppen dan volstaat het dit via een briefje mee te delen op het einde van een maand.

4.4.7 Snoepen

Snoepen is op school verboden. Graag uw begrip hiervoor.
We vieren verjaardagen in de klas op fijne manier zonder snoep of taart. Wie toch een attentie wil voorzien voor een verjaardag kan ook de klasgroep “trakteren” met een puzzel, gezelschapsspelletje of een leuk boek voor de klasbibliotheek.

4.4.8 Verkeerssituatie

VERKEER – OPROEP TOT DE OUDERS-AUTOBESTUURDERS!

Wij blijven aandringen dat ook de ouders hun verantwoordelijkheid nemen in het navolgen van het verkeersreglement. Maak duidelijke afspraken met uw kinderen waar je geparkeerd staat, dan kunnen ze met de gepaste rij doorstappen. De meest storende fouten zijn: té dicht of op het zebrapad of op een hoek parkeren/stationeren, parkeren ter hoogte van de gestippelde middenlijn,… Tevens vragen we aan de ouders de nodige discipline aan de dag te leggen bij het verlaten van de parkeerplaatsen. Wil rekening houden met andere weggebruikers en de moeilijke situaties met het openbaar vervoer. We vragen ook de correcte opvolging van het verkeersreglement  bij het parkeren aan de eigendom/oprit van de buurtbewoners. ’s Morgens worden de leerlingen aan het  kruispunt begeleid door een ‘gemachtigd opzichter’. Heb respect voor onze gemachtigde opzichter.

FIETSERS/VOETGANGERS

Leerlingen die per fiets of te voet naar school komen worden tot 10 jaar het best begeleid. Uiteraard is het – in het belang van de veiligheid van de kinderen – noodzakelijk dat de fiets in orde is. Bovendien verwachten wij van de leer­lingen een correct verkeersgedrag. De fietsen worden in de fietsberging in de schooltuin geplaatst. Concrete afspraken volgen in de loop van de maand september. Mogen we u eveneens vragen ervoor te zorgen dat de fiets met een DEGELIJK slot wordt beveiligd. Leer ook uw kinderen met dit slot gepast om te gaan.

Leerlingen die in de Beelbroekstraat les volgen, plaatsen ‘s morgens hun fiets eerst op hun vestigingsplaats en komen dan naar de Antwerpsesteenweg.

4.4.9 Jeugdtijdschriften

De leerlingen kunnen zich vrij abonneren op een jeugdtijdschrift.

Doremini + Kid’i app (peuters en 1ste kleuterklas)
Doremix + Kidi’i app (2de  kleuterklas)
Doremi + Kidi’i app (3de  kleuterklas)
De krant van Mol en Beer (1ste leerjaar)
Zonnekind (2de leerjaar)
Leeskriebel (3de leerjaar)
Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)
National geografic -11 nrs  (4de/5de/6de leerjaar)
National geografic -13 nrs  (5de/6de leerjaar)
Vlaamse Filmpjes (5de en 6de leerjaar)

Betaling gebeurt via de maandrekening van september.

4.4.10 Kledij/kapsels/schooltassen

Op school wordt geen uniform geëist. Toch willen we de nodige aandacht vragen voor de kledij van de leerlingen. Wij vragen dat ze steeds correct en net gekleed zijn, zowel bij warm weer als in minder goede weersomstan­digheden. Zomerse kleding is leuk maar we moeten een duidelijk onderscheid maken tussen strand-  en schoolkledij. Te korte shorts en ‘blote buik’ t-shirts horen niet thuis op een school. We willen geen topjes/kleedjes met spaghettibandjes (o.a. ter bescherming van de felle zonnestralen). Rokjes moeten uiteraard niet tot over de knie, zoals in de tijd van toen, maar laten we het toch een beetje deftig houden. We willen er graag op wijzen dat teenslippers en schoenen met hakjes om veiligheidsredenen, niet toegelaten zijn. Het dragen van een trainingspak wordt toegelaten op een sportdag, doch niet op de gewone schooldagen. Het dragen van oorringen door jongens wordt in onze school niet op prijs gesteld. Graag uw medewerking hierin. Ingeschoren kapsels vinden wij niet passend op onze school. Wij willen de ouders eveneens verzoeken te zorgen voor een DEGELIJKE boekentas voor hun kinderen. Leerboeken en schrif­ten worden gratis ver­strekt, en vergen een grote investe­ring. Sommige sport- en draagtassen hebben te weinig stevig­heid en dragen ertoe bij dat het schoolmateriaal zeer vlug onbruikbaar wordt. Onze leerlingen dragen geen hoofddeksels (behalve om medische redenen).

GYMKLEDIJ

Gymkledij komt in de genaamtekende gymzak die iedere leerling van de lagere school éénmalig ontvangt. Nieuwe gymkledij zal gedurende de eerste schooldagen door de gymleer­krachten worden verdeeld en wordt verrekend op de maandrekening van september. Onze gymkledij bestaat uit een t-shirt met schoollogo, deze wordt aangekocht via de school. De donderblauwe gymshort kan vrijblijvend aangekocht worden op school. Gympantoffels zonder zwarte zolen worden door de ouders zelf aangekocht. Tijdens het gymmen worden geen juwelen of sieraden (zoals oorringen, armbanden, uurwerk) gedragen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Ook de kleuters hebben gym­pantoffels, zonder veters, vanaf het 1ste kleuterklasje.

NAAMTEKENEN

Met aandrang vragen wij ALLE kledingstukken te naamtekenen. Wil ook de naam noteren aan de binnenzijde van de gympantoffels.

4.4.11 Zwemmen

ALLE leerlingen van de lagere school gaan zwemmen, de leerlingen van het derde leerjaar zwemmen gratis. Schoolzwemmen is niet vrij: het is immers een les lichamelijke opvoeding onder leiding van de gymleraar en klasleerkracht. Leerlingen die om medische redenen niet mogen zwemmen, graag een bewijs hiervan voorleggen door een arts. In de eindtermen staat dat alle leerlingen op het einde van de basisschool zich moeten kunnen voortbewegen naar de overkant. Bij elke zwembeurt gaan alle leerlingen van de klas mee naar het zwembad. Wie niet zwemt krijgt een zinvolle opdracht. De zwembeurt wordt verrekend via de maandrekeningen.

4.4.12 Privacy

De school zal de leerlingengegevens waarover zij beschikt uitsluitend gebruiken in functie van haar opdracht: nl. opvoeding en onderwijs. Deze gegevens worden niet aan onbevoegden doorgegeven. Schoolmedewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De ouders hebben steeds het recht op inzage van administratieve gegevens die over hen en hun kinderen worden bijgehouden. Gelieve wijzigingen i.v.m. persoonlijke gegevens door te geven op het secretariaat. Af en toe gebruiken wij foto’s van klas- en schoolactiviteiten ter illustratie van onze website.  Mocht u bezwaar hebben tegen dergelijke publiciteit, vragen wij u de directie schriftelijk op de hoogte te brengen.

4.4.13 Eerste communie

Dit is elk jaar een hoogtepunt voor onze eerste klassertjes en hun ouders.  Na een grondige voorbereiding in de klas en in de parochiale kerk is de 1ste communie een blij feest voor allen die mogen deelnemen. Ook met de ouders wordt dit voorbereid op een ouderavond. Na de viering worden de leerlingen en hun familie uitgenodigd op een receptie aangeboden door de school en het oudercomité. De viering heeft plaats op het feest van O-L-H-Hemelvaart.

4.4.14 Rekeningen

Kosten worden via de maandrekening medegedeeld. Wij rekenen op betaling binnen de 14 dagen. We vragen om de betaling met domiciliëring te laten verlopen. Het formulier hiervoor kan op de school worden aangevraagd. Wij doen onze uiterste best geen fouten te maken in de schoolrekeningen. Mocht u een foutieve factuur ontvangen, wil ons dan hierover inlichten. Wij trachten u bij elke activiteit op voorhand in te lichten welke bijkomende kosten zullen verrekend worden. Betalingsproblemen kunnen discreet worden besproken met de directeur.  Dit kan opgelost worden met een betalingsregeling.De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te streven. Voor extra-schoolse prestaties (drank, maaltijden, voor- en naschoolstoezicht, …) vraagt de school de vergoeding zoals ze in de infobrochure voorzien wordt. Voor een aantal diensten en activiteiten noodzakelijk voor de werking van de school kan een bijdrage gevraagd worden.  Deze bedragen zijn een raming. U zult vooraf verwittigd worden indien zich onvoorziene zaken voordoen.

4.4.15 Toelatingen

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in onze school, dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement. Ouders die een kleuter inschrijven, bevestigen bovendien schriftelijk dat hun kind in geen andere school is ingeschreven. Bij inschrijving leggen ouders een officieel document voor dat de identiteit van het kind bevestigt. Bij voorkeur is dit het paspoort of de IS+-kaart.

4.4.16 Bijdrageregeling

Na overleg binnen de schoolraad bepaalt het schoolbestuur de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend (zie jaarlijkse informatie).