Algemene informatie

1.   ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Verwelkoming

Wij heten u van harte welkom op onze school en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij streven er naar uw kind(eren) een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs aan te bieden. Wij hopen op een goede samenwerking waarbij uw vragen, suggesties en opbouwende bedenkingen steeds welkom zijn. Het schoolteam vraagt u uw kind(eren) aan te moedigen om de doelstellingen van onze school na te streven.

Deze brochure is opgebouwd uit volgende delen:

 1. Algemene informatie
 2. Het opvoedingsproject
 3. Algemeen schoolreglement
 4. Afspraken
 5. Jaarlijkse informatie
 6. Wetgeving

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die zich opnieuw moeten akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

1.2 Wie is wie in onze school?

Structuur

Basisschool Oude Bareel
Aanbod: kleuteronderwijs + lager onderwijs
Straat: Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09/229.25.07

website : www.vbsoudebareel.be

Het Schoolbestuur Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als vzw het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres VZW:
VZW Basisscholen Sint- Jan & Visitatie
Visitatiestraat 1
9040 Sint-Amandsberg

Raad van Bestuur

Annie Verschueren – voorzitster: 09/227.38.33
Roger Ryckaert – ondervoorzitter
Marc Decaestecker
Jean-Marie De Moor
Ludwig De Smet
Viviane Gistelinck

Bijkomende leden in de Algemene Vergadering

Dhr. Frank Ketelaere
Mevr. Leen Van Vlaenderen
Dhr. Jef Van Bemmel
Dhr. Steven Vanderputten

De coördinerend directeur van onze scholengemeenschap
Dhr. Luc Eeckhout: 0470/95.55.07
luc.eeckhout@sintjv.be

Onze scholengemeenschap bestaat uit zeven basisscholen.
Wij behoren tot de Scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie

1.3 Samenwerking

Klassenraad

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 • De klassenraad brengt advies uit over:
 • het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
 • de overgang naar een volgend schooljaar
 • het invoeren van een extra jaar kleuteronderwijs
 • het invoeren van een 8ste jaar basisonderwijs

Tegen dit advies kan steeds beroep aangetekend worden door de ouders. De klassenraad werkt nauw samen met het CLB en externe onderwijsparticipanten.

Oudercomité

Bestuur:

 • de heer Lieven Lecomte (voorzitter)
 • mevrouw Saar De Zutter (secretaris)
 • mevrouw Reine Stoffers (penningmeester)
 • de heer Dominiek Declercq (PR en ledenwerving)
 • de heer Bart Bracke (adviseur), mevrouw Caroline Van Overmeire (adviseur) en vrijwillige, enthousiaste ouders.

De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit 2 leden van oudercomité, 2 leerkrachten, 2 leden van de plaatselijke gemeenschap en iemand van het schoolbestuur. Binnen de schoolraad worden reglementeringen en afspraken i.v.m. de schoolwerking besproken.

Samenstelling van de schoolraad

De vertegenwoordigers voor het personeel:

 • mevrouw Marleen Eeckman, titularis 2de leerjaar A
 • mevrouw Céline Deweirdt, titularis onthaalklasje
 • mevrouw Katrien Dewettinck, titularis 3de leerjaar A

De vertegenwoordigers van de ouders:

 • mevrouw Caroline Van Overmeire, mama van Gilles Marchand
 • de heer Bart Bracke, papa van Mona en Olivia Bracke

Opvolgers vertegenwoordigers van de ouders:

 • de heer Andy Hoornaert, papa van Hasse
 • mevrouw Barbara Lescrauwaet, mama van Louise en Charlotte De Vogelaere

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

 • de heer Etienne Naessens
 • mevrouw Marie-Anne Ryckbosch
 • mevrouw Christina David

 Opvolgers van de lokale gemeenschap:

 • mevrouw Hilde De Bondt
 • de heer Piet Raemaeckers

Vertegenwoordiger van het schoolbestuur: de heer Roger Rijckaert
Adviseur:
mevrouw Katleen Dejonckheere, directie
Secretaresse: mevrouw Evelien De Vos

Leerlingenraad

Vanaf het 3de leerjaar komen 2 afgevaardigde leerlingen per klas ongeveer maandelijks samen om eventuele voorstellen van de leerlingen naar de school aan te brengen.

Lokaal overleg comité (LOC)

Samenstelling van het LOC

Geleding van het schoolbestuur:

 • mevrouw Annie Verschueren, voorzitter schoolbestuur
 • de heer Roger Ryckaert – ondervoorzitter schoolbestuur
 • de heer Jef Van Bemmel, lid schoolbestuur

Geleding van het personeel:

 • mevrouw Evelyne Coppens, secretaris en leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • de heer Gerwin De Decker, leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • de heer David De Baets, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs, vakbondsafgevaardigde
 • mevrouw Marleen Eeckman, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs

Adviseurs:

 • de heer Geert Van Malderen, directie basisschool Heiveldstraat
 • mevrouw Katleen Dejonckheere, directie basisschool Oude Bareel

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school wordt begeleid door:

Vrij CLB regio GENT
Marialand 29
9000 GENT
09/266 16 60

CLB- begeleider : Sofie Van de Veire

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijswetgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind. (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.  Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk :

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders:
contactpersonen: Sarah De Schrijver en Inge Borghaert
telefoonummer: 0476 997 734
basis@divergent.gent

Nuttige adressen

Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Els Bertels
els.bertels@ond.vlaanderen.be
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Commissie inzake Leerlingenrechten Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODiSecretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)H.
Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
t.a.v Frederk Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be