Algemene informatie

1.   ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Verwelkoming

Wij heten u van harte welkom op onze school en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij streven er naar uw kind(eren) een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs aan te bieden. Wij hopen op een goede samenwerking waarbij uw vragen, suggesties en opbouwende bedenkingen steeds welkom zijn. Het schoolteam vraagt u uw kind(eren) aan te moedigen om de doelstellingen van onze school na te streven.

Deze brochure is opgebouwd uit volgende delen :

 1. Algemene informatie
 2. Het opvoedingsproject
 3. Algemeen schoolreglement
 4. Afspraken
 5. Jaarlijkse informatie
 6. Wetgeving

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die zich opnieuw moeten akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

1.2 Wie is wie in onze school?

Structuur

Basisschool Oude Bareel
Aanbod: kleuteronderwijs + lager onderwijs
Straat: Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09/229.25.07

website : www.vbsoudebareel.be

Het Schoolbestuur  Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als  vzw het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres VZW: VZW Basisscholen Sint- Jan & Visitatie
Visitatiestraat 1
9040 Sint-Amandsberg

Raad van Bestuur

Annie Verschueren – voorzitster: 09/227.38.33
Roger Ryckaert – ondervoorzitter
Alex Galle
Marc Decaestecker
Jean-Marie De Moor

Bijkomende leden in de Algemene Vergadering

Dhr. Frank Ketelaere
Mevr. Leen Van Vlaenderen
Dhr. Jef Van Bemmel
Dhr. Luc Van Hauwenhuyse
Mevr. Carine Bauwens
Mevr. Viviane Gistelinck
Dhr. Ludwig De Smedt

De coördinerend directeur van onze scholengemeenschap
Dhr. Luc Eeckhout: 0470/955507
luc.eeckhout@sintjv.be

Onze scholengemeenschap bestaat uit zeven basisscholen.
Wij behoren tot de Scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie

De schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

De vertegenwoordigers voor het personeel:

 • mevrouw Heidi Vandewalle, titularis goudvis
 • mevrouw Marleen Eeckman, titularis 2de leerjaar A
 • mevrouw Evelien De Keukeleire, titularis 6de leerjaar A

De vertegenwoordigers van de ouders:

 • mevrouw Caroline Van Overmeire, mama van Gilles Marchand
 • de heer Bart Bracke, papa van Mona en Olivia Bracke
 • de heer Bart Silversmet, papa van Ylena Silversmet

Opvolgers vertegenwoordigers van de ouders:

 • de heer Andy Hoornaert, papa van Hasse
 • mevrouw Barbara Lescrauwaet, mama van Louise en Charlotte De Vogelaere

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

 • de heer Etienne Naessens
 • mevrouw Marie-Anne Ryckbosch
 • mevrouw Christina David

 Opvolgers van de lokale gemeenschap:

 • mevrouw Hilde De Bondt
 • de heer Piet Raemaeckers

Vertegenwoordiger van het schoolbestuur: de heer Roger Rijckaert
Adviseur:
mevrouw Katleen Dejonckheere, directie
Secretaresse: mevrouw Evelien De Vos

Lokaal overleg comité (LOC)

Samenstelling van het LOC

Geleding van het schoolbestuur:

 • mevrouw Annie Verschueren, voorzitter schoolbestuur
 • de heer Roger Ryckaert – ondervoorzitter schoolbestuur
 • de heer Jef Van Bemmel, lid schoolbestuur

Geleding van het personeel:

 • mevrouw Evelyne Coppens, secretaris en leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • de heer Gerwin De Decker, leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • de heer David De Baets, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs, vakbondsafgevaardigde
 • mevrouw Marleen Eeckman, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs

Adviseurs:

 • de heer Geert Van Malderen, directie basisschool Heiveldstraat
 • mevrouw Katleen Dejonckheere, directie basisschool Oude Bareel

Klassenraad

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 • De klassenraad brengt advies uit over:
 • het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
 • de overgang naar een volgend schooljaar
 • het invoeren van een extra jaar kleuteronderwijs
 • het invoeren van een 8ste jaar basisonderwijs

Tegen dit advies kan steeds beroep aangetekend worden door de ouders. De klassenraad werkt nauw samen met het CLB en externe onderwijsparticipanten.

Oudercomité

Bestuur:

de heer Bart Bracke (voorzitter)
de heer Sebastian Vermeulen (ondervoorzitter)
mevrouw Caroline Van Overmeire (secretaris)
mevrouw Ellen Van Hoorde (penningmeester)
mevrouw Sabrina De Jonghe (PR en ledenwerving)
de heer Andy Hoornaert (bestuurslid)

en vrijwillige, enthousiaste ouders.

1.3 Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB): iedere dinsdag is een CLB-adviseur aanwezig op school. Na afspraak kan een gesprek met het CLB en ons zorgteam plaats hebben. Zij zorgen ervoor dat de brede zorg op onze school ten harte wordt genomen.

CLB-medewerkers: Sofie Van de Veire
Dokter: Laurence Vandenweghe
Verpleegster: Charlotte Lagae

Adres: Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, tel: 09/277.84.00

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijswetgeving. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.