Algemene informatie

deel 1 – 2022 algemene info

1 Verwelkoming

Wij heten u van harte welkom op onze school en danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij streven er naar uw kind(eren) een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en een degelijk onderwijs aan te bieden. Wij hopen op een goede samenwerking waarbij uw vragen, suggesties en opbouwende bedenkingen steeds welkom zijn. Het schoolteam vraagt u uw kind(eren) aan te moedigen om de doelstellingen van onze school na te streven.

Deze brochure is opgebouwd uit volgende delen:

 1. Algemene informatie
 2. Het opvoedingsproject
 3. Algemeen schoolreglement
 4. Afspraken
 5. Jaarlijkse informatie
 6. Wetgeving

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die zich opnieuw moeten akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

2 Wie is wie in onze school?

Structuur

Basisschool Oude Bareel
Aanbod: kleuteronderwijs + lager onderwijs
Straat: Antwerpsesteenweg 988 – Beelbroekstraat 33
9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09/229.25.07

website : www.vbsoudebareel.be

Het Schoolbestuur Basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als vzw het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres VZW:
VZW Basisscholen Sint- Jan & Visitatie
Visitatiestraat 1
9040 Sint-Amandsberg

Ondernemingsnummer: 0414.539.891
RPR: GENT

Raad van Bestuur

Annie Verschueren – voorzitster: 09/227.38.33
Roger Ryckaert – ondervoorzitter
Marc Decaestecker
Jean-Marie De Moor
Viviane Gistelinck

Bijkomende leden in de Algemene Vergadering

Dhr. Frank Ketelaere
Mevr. Leen Van Vlaenderen
Dhr. Jef Van Bemmel
Dhr. Steven Vanderputten

De coördinerend directeur van onze scholengemeenschap
Dhr. Luc Eeckhout: 0470/95.55.07
luc.eeckhout@sintjv.be

Onze scholengemeenschap bestaat uit zeven basisscholen.
Wij behoren tot de Scholengemeenschap Sint-Jan & Visitatie

3 Samenwerking

Klassenraad

Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 • De klassenraad brengt advies uit over:
 • het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs
 • de overgang naar een volgend schooljaar
 • het invoeren van een extra jaar kleuteronderwijs
 • het invoeren van een 8ste jaar basisonderwijs

Tegen dit advies kan steeds beroep aangetekend worden door de ouders. De klassenraad werkt nauw samen met het CLB en externe onderwijsparticipanten.

Oudercomité

Bestuur:

 • Ine Van Belle – voorzitter
 • Pieter Ugille – assistent-voorzitter
 • Quincy Van Der Vloedt – penningmeester
 • Tais Kellner – organisatie feesten

De schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit 2 leden van oudercomité, 2 leerkrachten, 2 leden van de plaatselijke gemeenschap en iemand van het schoolbestuur. Binnen de schoolraad worden reglementeringen en afspraken i.v.m. de schoolwerking besproken.

Samenstelling van de schoolraad

De vertegenwoordigers voor het personeel:

 • juf Marleen, titularis 2de leerjaar A
 • juf Céline, titularis onthaalklasje
 • juf Katrien, titularis 3de leerjaar A

De vertegenwoordigers van de ouders:

 • mevrouw Caroline Van Overmeire, mama van Gilles Marchand
 • de heer Bart Bracke, papa van Mona en Olivia Bracke

Opvolgers vertegenwoordigers van de ouders:

 • de heer Andy Hoornaert, papa van Hasse
 • mevrouw Barbara Lescrauwaet, mama van Louise en Charlotte De Vogelaere

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

 • de heer Etienne Naessens
 • mevrouw Marie-Anne Ryckbosch
 • mevrouw Christina David

 Opvolgers van de lokale gemeenschap:

 • mevrouw Hilde De Bondt
 • de heer Piet Raemaeckers

Vertegenwoordiger van het schoolbestuur: de heer Roger Rijckaert
Adviseur:
mevrouw Katleen Dejonckheere, directie
Secretaresse: mevrouw Evelien

Leerlingenraad

Vanaf het 3de leerjaar komen 2 afgevaardigde leerlingen per klas ongeveer maandelijks samen om eventuele voorstellen van de leerlingen naar de school aan te brengen.

Lokaal overleg comité (LOC)

Samenstelling van het LOC

Geleding van het schoolbestuur:

 • mevrouw Annie Verschueren, voorzitter schoolbestuur
 • de heer Roger Ryckaert – ondervoorzitter schoolbestuur
 • de heer Jef Van Bemmel, lid schoolbestuur

Geleding van het personeel:

 • juf Evelyne, secretaris en leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • meester Gerwin, leerkracht basisschool Heiveldstraat, lager onderwijs
 • meester David, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs, vakbondsafgevaardigde
 • juf Marleen, leerkracht basisschool Oude Bareel, lager onderwijs

Adviseurs:

 • de heer Geert Van Malderen, directie basisschool Heiveldstraat
 • mevrouw Katleen Dejonckheere, directie basisschool Oude Bareel

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

De school wordt begeleid door:

Vrij CLB regio GENT
Halvemaanstraat 96
9040 St-Amandsberg
09 331 58 32
CLB- begeleider : Sofie Van de Veire

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.

Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd.

Het CLB werkt vraag-gestuurd. Het vertrekt vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als wij aan het CLB vragen om een leerling te begeleiden, dan doet het CLB een begeleidingsvoorstel naar je kind.

Het CLB zet de begeleiding enkel voort als jullie daarmee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind zelfstandig kan beslissen om in te stemmen met de CLB-begeleiding.

Wij als school hebben recht op begeleiding door het CLB. Het CLB begeleidt ons door:

 • bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school te signaleren;
 • ons op de hoogte te brengen van bepaalde behoeften van leerlingen;
 • ons versterking aan te bieden bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je geeft toestemming bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB.

Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan.

De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kun je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

Het CLB maakt voor elke leerling een multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je kind van een school komt die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan de directie. Jij hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je niet wil dat het dossier van je kind wordt overgedragen, moet je dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB.

Je kunt je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten. Ook tegen de overdracht van een gemotiveerd verslag kun je je niet verzetten. In principe worden gemotiveerde verslagen en verslagen bijgehouden in IRIS-CLB online.

Je kunt je ook niet verzetten tegen:

de begeleiding van spijbelgedrag;

collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen voor besmettelijke ziekten;

de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leraren op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Als je bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebt tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kun je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB.

Je moet dan wel binnen een termijn van 90 dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval moet je wel zelf de kosten betalen. Je bezorgt binnen 15 dagen na de datum van het onderzoek daarvan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Ondersteuningsnetwerk

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk. Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten. Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk DIVERGENT.

De ondersteuning is leerling-, leraar- en schoolteamgericht. Ondersteuners pakken samen met het lerarenteam de ondersteuningsnoden aan.

Je kunt niet rechtstreeks ondersteuning aanvragen bij een ondersteuningsnetwerk. Dat verloopt steeds via de school.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kun je terecht bij  onze zorgcoördinator.

Nuttige adressen

Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Els Bertels

Els.bertels@ond.vlaanderen.be

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Commissie inzake Leerlingenrechten Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel

02 553 93 83
www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi

t.a.v Frederk Stevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur