Zorgwerking

Zorgleerkrachten

taalbad, ondersteuning kleuters +
eerste leerjaar en beleidsondersteuning kleuters
: juf Patricia
zorgleerkrachten: juf Lieve en juf Lisa
beleidsondersteuner en zorgleerkracht lager: meester Geert
zorgcoördinatie lager: juf Inge

E-mail adres zorgcoördinatoren: obzorg@sintjv.be

Zorgbeleid op onze school

Zorg is een opdracht voor het hele team. Door teamoverleg, nascholingen en collegiale ondersteuning proberen we om onze zorgcultuur steeds verder te laten groeien.

Het zorguurtje per klas wordt gegeven aan leerlingen die extra inoefening of herhaling nodig hebben of bij ziekte moeten worden bijgewerkt. Leerlingen die nood hebben aan verdiepingsleerstof worden door de klastitularis opgevangen met ondersteuning van materialen vanuit de zorg.

Binnen het team voeren enkele teamleden een aantal specifieke zorgtaken uit die het zorgbeleid op school stimuleren en richting geven:

Inge De Meyer: zorgcoördinator lagere school: samen met de zorgleerkrachten bouwt zij een zorgbeleid uit. Haar opdracht als zorgcoördinator situeert zich op vijf niveaus:

  • het aanreiken van zorginitiatieven op school, zowel kleuter als lager;
  • het organiseren van gesprekken met ouders, CLB, externen en de school;
  • individuele gesprekken met leerlingen op vlak van sociale vaardigheden;
  • het ondersteunen van de klas- en zorgleerkrachten.
  • het begeleiden van de individuele zorgtrajecten

Patricia Vanderverren: taalleerkracht en ambulante leerkracht in de kleuterschool: zij ondersteunt de leerkracht in de klas en biedt individuele hulp aan kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar, die extra zorg nodig hebben.

Lieve Schelfout: zorgleerkracht eerste en tweede graad: zij ondersteunt de leerkracht in de klas en biedt individuele hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Lieve 2

Geert De Grieve: zorgleerkracht 4B, 4C en derde graad: hij ondersteunt de leerkracht in de klas en biedt individuele hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Toch blijven de klasleerkrachten de eerste verantwoordelijke: bij hen start immers het zorgbeleid: Hij/zij observeert, analyseert, onderneemt, signaliseert, vraagt ondersteuning,…

Planning zorginitiatieven

Leerlingenvolgsysteem: via niet-methode gebonden testen trachten we een beeld te maken van de groei van onze leerlingen: deze toetsen worden op volgende domeinen afgenomen:

  • toetsen voor wiskunde en spelling in alle klassen in februari: meestal tussen 01/02 en 15/02
  • AVI-toetsen voor lezen bij leerlingen die het eindniveau nog niet behaalden
  • de resultaten worden verwerkt en er worden overzichten gemaakt
  • de resultaten worden besproken met de leerkracht en in overleg wordt er gezocht naar middelen om te verdiepen of te remediëren (MDO)

MDO: dit zijn besprekingen tussen de zorgleerkracht, de zorgcoördinator en de klasleerkracht: Deze vinden minstens tweemaal per jaar plaats en worden georganiseerd door de zorgcoördinator. In overleg wordt besproken welke acties, oefenmateriaal en werkvormen er ingeschakeld kunnen worden.

Zorgteam: Indien uit het MDO blijkt dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft , wordt er een zorgteam georganiseerd. Dit is een gesprek tussen de  klasleerkracht, de zorgcoördinator, het  CLB en de ouders. Indien de leerling reeds externe hulp krijgt, worden ook zij (de logopediste, de kinesiste, de gon-leerkracht, revalidatiecentrum,…) uitgenodigd. Een handelingsplan wordt opgesteld  waarin de acties beschreven worden.

Klasseraad: dit is een bespreking tussen de klasleerkracht, het zorgteam, de directeur en het CLB.

Individuele oudercontacten: alle ouders worden in de eerste periode uitgenodigd voor een gesprek met de klasleerkracht. Voor de tweede periode worden de ouders enkel verwacht op vraag van de leerkracht. Natuurlijk mag je bij een vraag of zorg steeds contact nemen met de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Je kan telefoneren, mailen of een afspraak maken.

Toeters en Kontrabas bij de 5 jarigen: met deze geijkte toetsen proberen we te achterhalen of de kleuters  klaar zijn voor het eerste leerjaar. Ze worden afgenomen begin februari en eventueel bij twijfel  ook nog een paralleltoets begin juni. De klasleerkracht verbetert de toetsen en er volgt een bespreking. Indien nodig worden er zorgacties ondernomen. Uiteraard volgen er daarna oudercontacten.

GON-werking: soms kunnen de school en de ouders een beroep doen op externe specialisten: een gon-leerkracht komt dan wekelijks één à twee uren de leerling begeleiden en de school ondersteunen. Meer uitleg hierover kan je altijd vragen aan het CLB, de zorgcoördinator of de directie.

Het zorgbeleid wordt gevoerd vanuit een visie op zorg. Door te werken vanuit een duidelijke visie weten de teamleden wat er van hen verwacht wordt.

Het zorgteam