Afspraken

Afspraken

4.1  Samenwerking school, ouders en leerlingen

4.1.1 Oudercontacten

Een gesprek kan verhelderend werken. Daarom staan directie en leerkrachten altijd open voor een gesprek. Hiertoe kan er steeds een afspraak worden gemaakt met klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur, vertrouwenspersoon, gymleerkracht, …
Minstens twee maal per schooljaar worden ouders door de leerkracht uitgenodigd. Hierbij wordt de aanwezigheid van de ouders ten zeerste op prijs gesteld.
In de loop van de maand september zullen alle ouders per klasgroep (kleuters) en per leerjaar uitgenodigd worden voor een klas-infovergadering. Tijdens deze avond zullen de leerkrachten u hun klaswerking even verduidelijken.
De individuele oudercontacten van het eerste trimester worden vermoedelijk eind november/begin december gepland. In februari/maart worden enkel dié ouders voor een contact uitgenodigd waar een nieuw gesprek noodzakelijk blijkt.
Voor onze peuters worden per instapmoment oudercontacten voorzien. De uitnodigingen voor al deze contacten zullen tijdig bezorgd worden.
Op de laatste schooldag van juni worden de ouders verwacht voor een individueel contact.
Ook buiten de georganiseerde contacten kan u de leerkracht van uw kind spreken; het volstaat een gesprek aan te vragen via de schoolagenda van uw kind of via een afzonderlijk schrijven.
De maandag van ieder instapmoment worden de ouders en de peuter om 8.00 uur in de klas verwacht. (instapmomenten zijn: eerste schooldag, maandag na het Allerheiligenverlof, maandag na de kerstvakantie, maandag van of na 1 februari, maandag na de paasvakantie en maandag na O-L-H-Hemelvaart).

4.1.2 Informatie

Er verschijnt regelmatig een nieuwsbrief: “Weet je ’t al?”. Met daarin:

 • belangrijke mededelingen
 • lief en leed
 • verwijzingen naar de website
 • laatste nieuwtjes
 • … enz.

Alle info die van belang is voor de goede werking van de school, is terug te vinden op de website www.vbsoudebareel.be. Ook de ervaringen, foto’s enz…..van de leerlingen tijdens de activiteiten worden zo snel mogelijk weergegeven. Dagelijkse verslagen van bos- en sneeuwschool zorgen ervoor dat de ouders kunnen meeleven!

4.1.3 Oudercomité

Het oudercomité spant zich sedert vele jaren in om de band tussen school en gezin levendig te houden. Het tracht de volgende doelstellingen te realiseren:

 • verstrekken van velerlei informatie aan de leden
 • verstrekken van materiaal voor de klassen in functie van een vlot en kansbiedend onderwijs
 • verstrekken van didactische ondersteuning (hulp bij uitstappen, bezoeken, demonstraties, sportdagen, schoolreizen,…)
 • meespreken en meedenken over de pedagogische opties van de school en de wijze waarop ze kunnen gerealiseerd worden.

Verdere info kan u vinden op de website www.oudercomite-oudebareel.be.
Om deze doelstellingen te kunnen bereiken tracht het oudercomité uit iedere klas (een) afgevaardigde(n) te hebben.
Mocht u eraan denken aan een of ander initiatief van het oudercomité uw medewerking te verlenen, laat dan niet na contact op te nemen met dit comité of met de school.

4.1.4 Leerlingenraad

De bedoeling van deze raad is dat deze groep, waarin van elke klas 2 (vanaf het 3de leerjaar) afgevaardigden zitten, voorstellen en/of ideeën formuleren in verband met het schoolleven. Hierdoor krijgen ze inspraak in het dagelijkse leven op onze school. Hun voorstellen worden ook besproken met de directie,  op personeelsvergaderingen van het team en op de schoolraad. De samenstelling van de leerlingenraad is terug te vinden op de website: www.vbsoudebareel.be onder de rubriek leerlingenraad.

4.1.5 Leerlingenredactie

De leerlingen van de redactieraad zorgen ervoor dat activiteiten van de school op de website komen. Zij proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van het wel en wee van onze school, zowel met tekst als met beeld. De samenstelling van de leerlingenredactie is terug te vinden op de website: 00www.vbsoudebareel.be onder de rubriek leerlingenredactie.

4.2.  School- en klasorganisatie

4.2.1 Bericht voor de kleuters

Belangrijke berichten voor de ouders van kleuters bezorgen we meestal via het heen-en-weer schriftje die de kleuters iedere dag bij zich zullen dragen. Mogen we de medewerking vragen van alle ouders om dit schriftje alle dagen terug mee te geven (soms wordt ook om een antwoord ge­vraagd).

4.2.2 Kleuterwerkjes

Om u nog beter bij de schoolactiviteiten te betrekken en om de vorderingen en evolutie van uw kleuter nog beter te volgen worden de werkjes van uw kind regelmatig meegegeven.

Graag vragen we aandacht voor de volgende punten:

 • toon belangstelling voor het werk van uw kind. Dit zal voor hem of haar een grote stimulans zijn;
 • moedig uw kind steeds aan, wat ook zijn prestatie mag geweest zijn. Hij/zij heeft er met hart en ziel aan gewerkt;
 • misschien kunt u kleuterwerkjes voor later bewaren;
 • soms zullen we uw medewerking vragen om bijvoorbeeld wat kosteloos materiaal mee te brengen. Niemand keert graag met lege handjes terug naar school.

4.2.3 Afspraken in verband met huiswerk school, agenda’s en rapporten

Huiswerk en lessen worden stipt afgewerkt. Uitzonderingen worden steeds besproken met de leerkracht. Huiswerk wordt door de ouders regelmatig ondertekend. Toetsen en taken worden naar huis meegegeven ter kennisgeving. Oneerlijkheid tijdens een proef kan worden bestraft met een verlies van punten. De schoolagenda wordt door de ouders minstens 1 maal per week gehandtekend.

 • 1ste leerjaar
  Huistaak: enkel lezen en verbeteren van dictee.
 • 2de leerjaar
  Huistaak: 1 maal per week.
  Andere dagen een les of een korte taak (bv. iets opzoeken).
 • 3de leerjaar en 4de leerjaar
  Huistaak: op maandag, dinsdag en donderdag een geschreven taak (max. 30 minuten en/of een les leren).
  Ook op andere dagen kan een lesje meegegeven worden.
 • 5de leerjaar
  Huistaak: op maandag, dinsdag en donderdag een taak en een les leren (ongeveer 1 uur) + opstarten leren plannen.
 • 6de leerjaar
  Leren plannen. Het werk voor een volledige week krijgen de leerlingen op maandag. Zij moeten dit zelfstandig organiseren.
  Kan een taak niet afgewerkt worden dan vragen we uitdrukkelijk dit te motiveren via de schoolagenda.

4.2.4 Rapport

Zes keer per jaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis. Dit rapport wordt door de direc­teur of de pedagogische ondersteuner met het nodige commentaar aan de leerlingen uitgedeeld; mocht hiervoor niet voldoende tijd zijn dan zullen alle rapporten toch worden geviseerd vooraleer de leerlingen deze naar huis mee­krijgen. Per semester zijn er drie perioderapporten en is er een syntheserapport eind januari en eind juni. De eerste rapportering zal gebeuren eind oktober. Minimaal tweemaal per semester wordt ook het vak bewegingsopvoeding geëvalueerd (= gymlessen en zwemmen). Eind juni gebeurt dit voor de laatste maal en worden deze punten toegekend volgens de prestaties in het gym-evaluatieboekje. Dit boekje vormt een overzicht van wat uw kind in de loop van het jaar heeft bereikt. Er wordt bij de gym-evaluatie sterk rekening gehouden met de attitudes van uw kind (leefhouding en medewerking).

4.2.5 Schoolagenda

Dit is het instrument voor contact tussen school en gezin. In de agenda worden de taken en lessen genoteerd. Mededelingen van de leerkracht naar de ouders en omgekeerd kunnen eveneens in de agenda genoteerd worden. Om die redenen vragen we de ouders de schoolagenda (minimum wekelijks) te controleren en te tekenen.

4.2.6 Uitzonderlijke toelatingen

Het kan gebeuren dat leerlingen uitzonderlijk de school vroeger moeten verlaten. Dit kan alleen mits voorafgaande schriftelijke aanvraag aan en toelating van de directeur. Of aan de hand van een persoonlijk gesprek met de directeur. De leerling moet steeds op school worden afgehaald.

4.3. Dienstverlening

4.3.1 Leesstudie

Door de leerkrachten van het eerste leerjaar wordt er één maal per week een leesstudie ingericht, enkel voor de leerlingen van het eerste leerjaar.

4.3.2 Studie

VOORSCHOOLS TOEZICHT

Vanaf 1 september kunnen de leerlingen die om een of andere reden vroeger dan 8.15 uur (tijdstip waarop de poorten open­gaan) op school moeten zijn, gebruik maken van het voor­schools toezicht. Dit toezicht vangt aan om 7.30 uur. Hiervoor wordt een ver­goeding per dag ge­vraagd, omdat deze dienst niet wordt gesubsidieerd. Dit wordt verrekend via de maandre­keningen. Dit voorschools toezicht gaat door op de Antwerpsesteenweg. Leerlingen die te vroeg aan de schoolpoort staan moeten ge­bruik maken van dit toezicht. Stuur uw kinderen niet onnodig te vroeg naar school.

NASCHOOLSE DIENSTEN

Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de studie nog een wachtdienst van 17.15 uur tot 18.00 uur. Op woensdag en vrijdag is er enkel “wachtstudie” voorzien: op woensdag ten laatste tot 13.00 uur, de vrijdag tot 18.00 uur. Voor deze dienst wordt op het einde van de maand een vergoe­ding aangerekend per beurt. Wie gebruik maakt van de wachtdienst na 17.15 uur wordt een bijkomende vergoeding aangerekend. De betaalde bewakingen vangen aan 15 minuten na het einde van de lessen. Wil stipt het einduur respecteren. Men hoeft niet elke dag in de studie te blijven. Indien dit noodzakelijk is kan het ook sporadisch gebeuren. Maak echter ‘s morgens reeds duidelijke afspraken met uw kind(eren). Na schooltijd zullen alle leerlingen van het 3de, 4de , 5de en 6de leerjaar zich in de Beelbroekstraat bevinden tot 17.00 uur. Vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur op de Antwerpsesteenweg.

4.3.3 Schoolkoor

Vanaf september start het schoolkoor. De repetities gaan door op maandagmiddag om de twee weken. Het wordt bevolkt door kinderen vanaf het 2de leerjaar. Zij verzorgen tijdens het schooljaar een aantal optredens. Verdere informatie te bekomen bij juf Vicky (1A).

4.4.  Praktische informatie

4.4.1 Leeruitstappen

Leren doe je niet allen binnen de vier muren van de school. Naar buiten trekken en waarnemen is bijzonder belangrijk. Daarom organiseren we leeruitstappen. Deze leeruitstappen behoren tot het lessenpakket. Zo’n uitstap wordt in de klas grondig voorbereid en nadien uitgebreid verwerkt.

4.4.2 Schoolreizen

Op het einde van het schooljaar worden er schoolreizen georganiseerd, zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school (uitgenomen voor het 3de en 6de leerjaar). De schoolreis is een combinatie van leren en ontspannen. We houden de kostprijs zo laag mogelijk (zie bijdrageregeling).

4.4.3 Openluchtklas

Het 3de leerjaar gaat op bosklas naar het ‘Verloren Bos’ te Lokeren van maandag tot vrijdag (april – mei). Het 6de leerjaar  gaat op sneeuwklas naar Oostenrijk voor 9 dagen (februari – maart). Om de kosten te spreiden werken we met een spaarsysteem.  Inlichtingen hieromtrent worden tijdig meegegeven.

4.4.4 Schooltijden

(Wees altijd STIPT OP TIJD!)

 • maandag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
 • dinsdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
 • woensdag: van 8.30 uur tot 12.05 uur
 • donderdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur
 • vrijdag: van 8.30 uur tot 11.40 uur en van 13.10 uur tot 15.30 uur

’s Morgens en ’s middags wordt er 5 minuten vroeger gebeld zodat de start van de schooldag vlot kan verlopen (rijen naar de Beelbroekstraat). Ook kleuters worden tijdig op school verwacht. Stuur ze niet te vroeg naar school, als het niet nodig is.

4.4.5 Middagmalen

Op de volle schooldagen kunnen de kinderen tijdens de middagpauze blijven. Er is keuze tussen: warme maaltijd, soep, vruchtensap of water. De betaling van deze diensten gebeurt met maandrekeningen. Mogen wij aandringen op een stipte betaling van alle rekeningen binnen de 14 dagen na ontvangst van de maandrekening: ook wij moeten de leveranciers op tijd kunnen vergoeden.
De leerlingen die boterhammen meebrengen naar school moeten dit doen in een GENAAMTEKENDE brooddoos. Zij brengen zelf GEEN drank mee. De leerlingen moeten niet per week of per maand inschrijven voor het middagmaal. Elke dag wordt aan de klasleerkracht meegedeeld van welke dienst men gebruik wenst te maken (ouders van kleuters melden dit via een briefje). Er wordt een bewakingsvergoeding verrekend.
Leerlingen die geen gebruik maken van de middagdiensten verlaten de school om 11.45 uur. Vanaf 13.00 uur zijn ze opnieuw welkom.

4.4.6 Schoolmelk

Iedere schooldag kunnen de leerlingen melk drinken. In het begin van het schooljaar kan men via een berichtje inschrijven voor het hele schooljaar.  Wil men deze dienst stoppen dan volstaat het dit via een briefje mee te delen op het einde van een maand. Leerlingen die afwezig waren krijgen na hun terugkeer op school de melk mee naar huis.

4.4.7 Snoepen

Snoepen is op school verboden. Zelfs ter gelegenheid van verjaardagstraktaties. Traktaties zijn overbodig. Dit geeft té veel aanleiding tot verplichtingen. Graag uw begrip hiervoor. Wie toch een attentie wil voorzien voor een verjaardag kan steeds, zoals dit vorige schooljaren reeds meermaals gebeurde, de klasgroep “trakteren” met een of ander puzzel- of gezelschapsspel of een boek voor de klasbibliotheek.

4.4.8 Verkeerssituatie

VERKEER – OPROEP TOT DE OUDERS-AUTOBESTUURDERS!

Wij blijven aandringen dat ook de ouders hun verantwoordelijkheid nemen in het navolgen van het verkeersreglement. Maak duidelijke afspraken met uw kinderen waar je geparkeerd staat, dan kunnen ze met de gepaste rij doorstappen. De meest storende fouten zijn: té dicht of op het zebrapad of op een hoek parkeren/stationeren, aan de bushalte parkeren…). Tevens vragen we aan de ouders de nodige discipline aan de dag te leggen bij het verlaten van de parkeerplaatsen. Wil rekening houden met andere weggebruikers en de moeilijke situaties met het openbaar vervoer. We vragen ook de correcte opvolging van het verkeersreglement  bij het parkeren aan de eigendom/oprit van de buurtbewoners. ’s Morgens en na schooltijd worden de leerlingen aan het  kruispunt begeleid door een ‘gemachtigd opzichter’. ’s Middags om 13.00 uur is dit niet meer het geval daar de meeste kinderen dan onder begeleiding van een volwassene naar school komen. Heb respect voor onze gemachtigde opzichter.

FIETSEN

Leerlingen die per fiets naar school komen worden tot 10 jaar het best begeleid. Uiteraard is het – in het belang van de veiligheid van de kinderen – noodzakelijk dat de fiets in orde is. Bovendien verwachten wij van de leer­lingen een correct verkeersgedrag. De fietsen worden in de fietsberging in de schooltuin geplaatst. Concrete afspraken volgen in de loop van de maand september. Mogen we u eveneens vragen ervoor te zorgen dat de fiets met een DEGELIJK slot wordt beveiligd. Leer ook uw kinderen met dit slot gepast om te gaan. Leerlingen die in de Beelbroekstraat les volgen, plaatsen ‘s morgens hun fiets eerst op hun vestigingsplaats en komen dan naar de Antwerpsesteenweg

4.4.9 Jeugdtijdschriften

De leerlingen kunnen zich vrij abonneren op een jeugdtijdschrift.

 • Dopido (peuters en 1ste kleuterklas)
 • Dokadi (2de  kleuterklas)
 • Doremi (3de  kleuterklas)
 • De krant van Mol en Beer (1ste leerjaar)
 • Zonnekind (2de leerjaar)
 • Leeskriebel (3de leerjaar)
 • Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)
 • National geografic -10 nrs  (5de/6de leerjaar)
 • National geografic -12 nrs  (5de/6de leerjaar)
 • Vlaamse Filmpjes (5de en 6de leerjaar)

Betaling gebeurt via de maandrekening van september.

4.4.10 Kledij

Op school wordt geen uniform geëist. Toch willen we de nodige aandacht vragen voor de kledij van de leerlingen. Wij vragen dat ze steeds correct en net gekleed zijn, zowel bij warm weer als in minder goede weersomstan­digheden. Het dragen van een trainingspak wordt toegelaten op een sportdag, doch niet op de gewone schooldagen. Het dragen van oorringen door jongens wordt in onze school niet op prijs gesteld. Graag uw medewerking hierin. Wij willen de ouders eveneens verzoeken te zorgen voor een DEGELIJKE boekentas voor hun kinderen. Leerboeken en schrif­ten worden gratis ver­strekt, en vergen een grote investe­ring. Sommige sport- en draagtassen hebben te weinig stevig­heid en dragen ertoe bij dat het schoolmateriaal zeer vlug onbruikbaar wordt.

GYMKLEDIJ

Gymkledij komt in de genaamtekende gymzak die iedere leerling van de lagere school kreeg bij de inschrijving. Nieuwe gymkledij zal gedurende de eerste schooldagen door de gymleer­krachten worden verdeeld er wordt verrekend op de maandrekening van september. Voor ‘witte gympantoffels’ wordt door de ouders zelf gezorgd! Tijdens het gymmen worden geen juwelen of sieraden (zoals oorringen, armbanden, uurwerk) gedragen. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Ook de kleuters hebben gym­pantoffels, liefst zonder veters, en brengen ze mee in een eigen stropzak als de kleuterleidster het vraagt.

NAAMTEKENEN

Met aandrang vragen wij ALLE kledingstukken te naamtekenen. Wil ook de naam noteren aan de binnenzijde van de gympantoffels.

4.4.11 Zwemmen

ALLE leerlingen van de lagere school gaan zwemmen, de leerlingen van het derde leerjaar zwemmen gratis, de kleuters uit de 3de kleuterklas zwemmen 1x. Schoolzwemmen is niet vrij: het is immers een les lichamelijke opvoeding onder leiding van de gymleraar. Leerlingen die om medische redenen niet mogen zwemmen moeten een bewijs hiervan voorleggen, geschreven door de ouders (als het een éénmalige vrij­stelling betreft) of door een arts (als het om een langdurige periode gaat). In de eindtermen staat dat alle leerlingen op het einde van de basisschool moeten kunnen zwemmen. Dit is slechts haalbaar als de leerlingen regelmatig deelnemen aan de zwembeurten. We zwemmen in het zwembad Rosas. Het vervoer van en naar het zwembad wordt verrekend op de maandrekeningen. De ingang tot het zwembad wordt betaald door de school. Voor bijkomende hulp bij het aan- en uitkleden van de leerlin­gen uit de 1ste graad zal door de klasleerkrachten een oproep worden gedaan tijdens de maand september. Wie zich daarvoor beschikbaar wil stellen helpt aldus de zwemtijd niet nodeloos te verkorten.

4.4.12 Privacy

De school zal de leerlingengegevens waarover zij beschikt uitsluitend gebruiken in functie van haar opdracht: nl. opvoeding en onderwijs. Deze gegevens worden niet aan onbevoegden doorgegeven. Schoolmedewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De ouders hebben steeds het recht op inzage van administratieve gegevens die over hen en hun kinderen worden bijgehouden. Ouders kunnen steeds een wijziging vragen indien bepaalde gegevens fout, ongewenst of onnodig zouden zijn. Af en toe gebruiken wij foto’s van klas- en schoolactiviteiten ter illustratie van onder meer onze schoolkrant en website.  Wettelijk gezien mogen wij geen foto’s van onze leerlingen ‘publiceren’ zonder uw toestemming.  Dit om de privacy van uw kind(eren) te beschermen. Het schoolse beeldmateriaal waarop uw zoon of dochter, meestal samen met andere jongens en meisjes staat, wordt met goede bedoelingen gebruikt. Mocht u bezwaar hebben tegen dergelijke publiciteit, vragen wij u de directie schriftelijk op de hoogte te brengen.

4.4.13 Eerste communie

Dit is elk jaar een hoogtepunt voor onze eerste klassertjes en hun ouders.  Na een grondige voorbereiding in de klas en in de parochiale kerk is de 1ste communie een blij feest voor allen die mogen deelnemen. Ook met de ouders wordt dit voorbereid op een ouderavond. Na de viering worden de leerlingen en hun familie uitgenodigd op een receptie aangeboden door de school en het oudercomité. De viering heeft plaats op het feest van O-L-H-Hemelvaart.

4.4.14 Rekeningen

Kosten worden via de maandrekening medegedeeld. Wij rekenen op betaling binnen de 14 dagen. Wie het wenst kan via domiciliëring betalen. Het formulier hiervoor kan op de school worden aangevraagd. Wij doen onze uiterste best geen fouten te maken in de schoolrekeningen. Mocht u een foutieve factuur ontvangen wil, ons dan hierover inlichten. Wij trachten u bij elke activiteit op voorhand in te lichten welke bijkomende kosten zullen verrekend worden. Betalingsproblemen kunnen discreet worden besproken met de directeur. Dit kan opgelost worden met een betalingsregeling.
Fouten of vergissingen i.v.m. de facturatie worden gemeld aan het school-secretariaat.
De school vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. De school staat in voor alle onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te bereiken of om een ontwikkelingsdoel na te streven.
Voor extra-schoolse prestaties (drank, maaltijden, voor- en naschoolstoezicht, …) vraagt de school de vergoeding zoals ze in de infobrochure voorzien wordt.
Voor een aantal diensten en activiteiten noodzakelijk voor de werking van de school kan een bijdrage gevraagd worden. Deze bedragen zijn een raming. U zult vooraf verwittigd worden indien zich onvoorziene zaken voordoen.

4.4.15 Toelatingen

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in onze school, dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement. Ouders die een kleuter inschrijven, bevestigen bovendien schriftelijk dat hun kind in geen andere school is ingeschreven. Bij inschrijving leggen ouders een officieel document voor dat de identiteit van het kind bevestigt. Bij voorkeur is dit de kids-ID.

4.4.16 Bijdrageregeling

Na overleg binnen de schoolraad bepaalt het schoolbestuur de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend (zie jaarlijkse informatie).